Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bijeenkomst van de PCI over het Jeannette Noëlhuis

Zondag 10 november vanaf 11.45 uur in de Lucaskerk

gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2013
Bijeenkomst van de PCI over het Jeannette Noëlhuis

Om het werk van de Caritas voor u zicht­baar te maken, or­ga­ni­seert de PCI eenmaal per jaar een bij­een­komst. Dit jaar kunt u kennis­ma­ken met het werk van het Jeannette Noëlhuis, ontstaan uit de Ameri­kaanse Katho­lie­ke Werkers­be­we­ging in een periode van de grote depressie.

De ini­tia­tiefnemer voor de bewe­ging was een vrouw. Haar kracht en in­spi­ra­tie putte zij uit het evan­ge­lie. Deze Katho­lie­ke Werkers­be­we­ging heeft op diverse plaatsen in de wereld leef­ge­meen­schappen opgericht, o.a. in de Am­ster­damse Bijlmer. 

U bent op zon­dag 10 no­vem­ber vanaf 11.45 uur van harte welkom in de koffie­zaal van de Lucas­kerk, Osdorperban 132 te Am­ster­dam-Osdorp.

Op 10 no­vem­ber zal de heer Frits ter Kuile u na de kerk­dienst, onder het genot van een kop koffie of thee, u graag ver­tellen over de ontstaansge­schie­de­nis van het Jeannette Noëlhuis, de doel­groep waarvoor dit huis is opgericht, samen­stel­ling en samen­le­ving van de kern­groep met de doel­groep.

Wij willen de heer Frits ter Kuile niet het gras voor de voeten wegmaaien door u nu alle in­for­ma­tie te geven. Een tipje van de sluier, om uw nieuws­gie­rig­heid te prikkelen zodat u massaal aanwe­zig wilt zijn, willen wij wel oplichten.

De ge­meen­schap is ontstaan uit de Ameri­kaanse Katho­lie­ke Werkers­be­we­ging in een periode van de grote depressie. De ini­tia­tiefnemer voor de bewe­ging was een vrouw. Haar kracht en in­spi­ra­tie putte zij uit het evan­ge­lie. Deze Katho­lie­ke Werkers­be­we­ging heeft op diverse plaatsen in de wereld leef­ge­meen­schappen opgericht.

In 1988 werd het Jeannette Noëlhuis in de Bijlmer geopend. Geïnspireerd door de tekst opge­te­kend in Matheus 25 waarin Jezus zegt :”Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzien­lijksten van mijn broe­ders en zusters, hebben jullie voor mij gedaan”, probeert deze leef­ge­meen­schap han­den en voeten te geven aan het evan­ge­lie.

Voor hun werk­zaam­he­den ont­van­gen de kernle­den geen geld doch slechts kost en inwo­ning. De geloofsach­ter­grond van de samen­wer­kende kernle­den zal u verbazen. De wijze waarop alles, zon­der subsidie, fi­nan­cieel draaiende wordt gehou­den is een won­der waaraan u mag bijdragen. Is het ons gelukt u nieuws­gie­rig te maken? 

Op 10 no­vem­ber bent u van harte welkom op deze diaconale bij­een­komst. Zoals gebruike­lijk in onze pa­ro­chie, zal op deze zon­dag een deur­col­lec­te wor­den gehou­den. De opbrengst van deze collecte zal wor­den meege­ge­ven aan de gast­spre­ker ten behoeve van het Jeannette Noëlhuis.