Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bedevaart naar O.L.V. ter Nood te Heiloo

met de Lucas-, Paulus- en Pancratiusparochies

gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2017

Op dins­dag 15 au­gus­tus zal de jaar­lijkse ge­za­men­lijke Maria­bede­vaart naar Heiloo weer plaats­vin­den. We vieren om 12.00 uur de Eucha­ris­tie in de Genade­ka­pel, lunchen daarna in het Oesdom of buiten. Na de lunch zullen we in het kruis­weg­park de kruis­weg bid­den.

Al eeuwen wordt de voor­spraak van Maria in Runx­putte inge­roe­pen. Maria is daar niet ver­sche­nen, maar wordt er aan­ge­roe­pen als Onze Lieve Vrouw ter Nood: een veelzeggende toevoe­ging bij haar naam. Al hebben we hope­lijk reden om dank­baar te zijn voor haar voor­spraak, waar­schijn­lijk ligt voor ons bij deze pelgrims­tocht de nadruk erop dat we haar naam aan­roe­pen om van God de kracht te ont­van­gen onze zorgen en moei­lijk­he­den aan te kunnen en om een goede oplos­sing te krijgen voor onze problemen.

We hopen van harte dat veel Pancratius­mensen aan deze tocht van gebed en be-zin­ning deelnemen: een bede­vaart, die we samen hou­den met de andere pa­ro­chies van de Regio Nieuw-West.

Graag eigen lunch mee­ne­men. In het Oesdom kunt u thee, koffie, melk enz. kopen, als ook boeken, kaarsen, kaarten, beel­den. Om 14 uur bid­den we de kruis­weg in het park. (Als het regent gebeurt dit in de kapel.) Tussen het eten en de kruis­weg is er gelegen­heid voor per­soon­lijk gebed en om op het terrein het een en ander te bekijken.

Na het vieren, be­zin­nen en bid­den gaan degenen, die dat willen naar de Joannahof in Bakkum om iets te drinken, te snoepen of te eten.

U kunt zich opgeven bij Helen Dens 06-54720822 en dan aan­ge­ven of u met de auto komt of dat u ver­voer nodig heeft. Ge­za­men­lijk vertrek om 10.15 uur vanaf de Lucas­kerk.

We hopen dat het ook dit jaar een in­spi­re­rende pelgrims­tocht wordt: een moment van be­zin­ning en van gebed op voor­spraak van Onze Lieve Vrouw ter Nood.