Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gebed en bijbelleesrooster voor bijzondere missiemaand oktober

gepubliceerd: dinsdag, 1 oktober 2019

Oktober 2019 is door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen tot ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’. De paus wil onder de gelo­vi­gen een nieuw missio­nair elan sti­mu­leren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelo­vi­ge op over die missie na te denken.

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting heeft als reactie op deze pau­se­lijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze bro­chu­re is een hand­rei­king waardoor elke gelo­vi­ge kan medi­te­ren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbel­boek De Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (5 ok­to­ber en daarna).

Download de bro­chu­re op https://rkbijbel.nl/kbs/con­tent/1322

Be­stel­len kan via de KBS: info@rkbijbel.nl

Luister op katho­liek­le­ven.nl de podcast met de sa­men­stel­ler van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. https://www.katho­liek­le­ven.nl/podcasts/actuele-podcasts/missie-wanneer-ga-jij-een-grens-over

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgeno­men dat paus Fran­cis­cus aanreikt voor de ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’.

 

Gebed voor de bui­ten­ge­wone missie­maand 2019

 

Hemelse Vader,

toen uw enig­ge­bo­ren Zoon Jezus Christus

uit de dood verrees,

gaf Hij zijn volgelingen de opdracht

“ga en maak alle volken tot mijn leer­lin­gen”.

U herinnert ons eraan

dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

 

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest

om moe­dig en ijverig te zijn

om te getuigen van het evan­ge­lie,

zodat de missie toe­ver­trouwd aan de Kerk,

die nog lang niet voltooid is,

nieuwe en doeltreffende uitdruk­kingen kan vin­den

die leven en licht brengen in de wereld.

 

Help ons om het voor alle mensen moge­lijk te maken

uw red­dende liefde te ervaren

door de genade van Jezus Christus,

die met U leeft en heerst

in de een­heid van de heilige Geest,

één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.