Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Feest van de Martelaren van Gorcum

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2013
Feest van de Martelaren van Gorcum

9 juli, viert de kerk het feest van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Wie waren deze heiligen? (www.mar­te­la­ren­vangorcum.nl)

De ge­schie­de­nis van de Mar­te­la­ren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onaf­han­ke­lijk­heid, maar er liepen ook reli­gi­euze stel­ling­namen door­heen die verhard waren aan de voor­avond van de Tach­tig­ja­rige Oorlog.

De Beel­denstorm raasde in 1566 door de Neder­lan­den. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten in, die de opstan­de­lin­gen en beel­denstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingeno­men door de watergeuzen, onder aan­voe­ring van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de Noor­de­lijke Neder­lan­den.

Vooral de clerus en de katho­lie­ke gods­dienst waren het mik­punt van de geuzen. Kloosters wer­den gesloten. In ver­schil­lende plaatsen wer­den pries­ters en reli­gi­euzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heen­ko­men als de geuzen in aan­tocht waren.

Toen de geuzenvloot op 26/27 juni Gorcum innam, werd een groepje gees­te­lij­ken gevangen geno­men. Bijna twee weken lang wer­den ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 wer­den ze per vrachtschuit naar Brielle ver­voerd waar Lumey hen opwachtte. Bij hun gezel­schap kwamen nog vier pries­ters van andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23.

Bij de ver­ho­ren in Brielle vielen drie van hen af, bij de terecht­stel­ling nog een. In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht, even buiten Brielle naar een klooster dat in april al gesloten was. Daar zijn de 19 mar­te­la­ren opge­han­gen aan de balken van de turfschuur.

Hun ge­schie­de­nis is goed bekend omdat iemand uit Gorcum die familie was van een van hen de gebeur­te­nissen van dichtbij heeft mee­ge­maakt, daarbij nog ge­tui­ge­nissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek ge­schre­ven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. En van de meesten ook hun levensloop en leef­tijd.

In de 19e eeuw hebben katho­lie­ken de grond gekocht, er een houten kapel gebouwd en een binnen­plaats, het zgn. mar­tel­veld. Later is er een grote stenen kerk gezet. Op het mar­tel­veld zijn met een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur aange­ge­ven. In de kerk staat een reliekschrijn, een soort kast van koper met been­de­ren van deze mensen.

Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te bid­den en de ge­dach­te­nis van deze mar­te­la­ren in ere te hou­den.