Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kunnen wij in de Goede Week iets van Herodes opsteken, de man die Johannes de Doper liet onthoofden?

Vieringen deze week


Overzicht van alle vieringen


Nieuwe richtlijnen Bisdom voor een uitvaart
gepubliceerd: donderdag, 30 september 2021
Uitvaart­dienst met inachtne­ming van de corona­regels van het Bisdom In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. In de Pancratius kunnen maximaal 150 personen (incl. familie) aanwe­zig zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 50 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Voor maximaal 150 personen is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis. Voor een uit­vaart­dienst voor meer dan 150 personen kunt u binnen de pa­ro­chie van de Vier Evan­ge­listen terecht in de Paulus­kerk aan de Pieter Calandlaan 194. Zie ook de web­si­te www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl
Digitaal de mis bijwonen
gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021
Als u niet in de gelegen­heid bent om de mis lijfe­lijk bij te wonen, kunt u deze live (of achteraf) volgen via het YouTube kanaal van De Vier Evan­ge­listen Am­ster­dam. U vindt de link hier: De Vier Evan­ge­listen Am­ster­dam – YouTube
Vastenactie 2021 - Werken aan je toekomst
rek.no: NL27 INGB 0007 0687 00 tnv Vastenactie
gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021
Vas­ten­ac­tie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waar­dig­heid én be­schik­ken over de moge­lijk­he­den daarvoor. Mensen kunnen voor zich­zelf en hun gezin zorgen en wel­vaart wordt recht­vaar­dig ver­deeld binnen ge­meen­schappen.
Geloven in Nieuw West
gepubliceerd: maandag, 22 maart 2021
Er staat weer een nieuwe video­bood­schap op het YouTube kanaal ”Geloven in Nieuw West”. Spreker is deze keer Willem Griffioen van de Aker­ge­meen­te.YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=lt2zXDwllN8
Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West
gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020
De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar 
Steun de St. Pancratiuskerk met een extra bijdrage
gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020
Velen zijn fi­nan­cieel getroffen door het corona­vi­rus. Dat geldt helaas ook voor onze dier­ba­re St. Pancratius­kerk, want we lopen de gebruike­lijke in­kom­sten van de collectes mis.
Online eucharistievieringen
vanuit de Bavo-kathedraal in Haarlem
gepubliceerd: donderdag, 30 april 2020
Er is een dage­lijkse live­stream vanuit de Bavo-ka­the­draal in Haar­lem. U kunt tevens voor­gaande vie­rin­gen terugkijken.
Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis
gepubliceerd: donderdag, 9 april 2020
Paus Fran­cis­cus heeft bij de Pau­se­lijke Missie­werken (Missio) een nood­fonds inge­steld voor hulp aan de mensen en lokale geloofs­ge­meen­schappen die getroffen zijn door het corona­vi­rus. Het nood­fonds zal gebruikt wor­den ter onder­steu­ning van de geloofs­ge­meen­schappen in de ruim 1100 missie­bis­dommen die de gevolgen van het corona­vi­rus hard zullen voelen.


donderdag, 9 april 2020Interview paus Franciscus over de betekenis van het coronacrisis
maandag, 6 april 2020Bisdomblad SamenKerk uitsluitend digi­taal
dinsdag, 31 maart 2020brief van pastoor Andy Jebarus
vrijdag, 27 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
woensdag, 25 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
woensdag, 18 maart 2020Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen Eucharistievieringen
maandag, 16 maart 2020Speciale gebedsnoveen door Mgr. Jan Hendriks
vrijdag, 13 maart 2020Brief pater Andy Jebarus
vrijdag, 13 maart 2020Lezingen 3e Zondag in de Veertigdagentijd A
vrijdag, 13 maart 2020TV-mis en Gebed
vrijdag, 13 maart 2020Tot 31 maart geen weekendvieringen in onze parochie
zaterdag, 29 februari 2020Warm je aan het vuur van mijn hart

meer berichten vindt u in het archief