Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Latijns koor

Latijns koor

Gemengd koor Vox Laudans

Het bestuur wil u graag van harte welkom heten op ons koor en geeft u daarom onderstaand wat in­for­ma­tie. Moge­lijk verge­mak­ke­lijkt dit uw stap om de trap op te gaan naar de koorzol­der.

Vox Laudans is het Latijnse koor dat de gezangen ver­zorgt tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring in de paro­chie­kerk St. Pancratius, Sloterweg 1186, 1066 CV Am­ster­dam.

Op deze web­si­te vindt u ook de nodige info.

De eucha­ris­tie­vie­ringen zijn om 10.30 uur op de eerste, derde en soms de vijfde zon­dag van de maand. Even­eens ver­zorgen wij de diensten die buiten deze normale cyclus kunnen vallen w.o. de eerste paas­dag en de nachtmis. Deze laatste begint op kerst­avond 24 de­cem­ber om 22.45 uur met het zingen van kerst­lie­de­ren. De nachtmis begint om 23.00 uur.

De repe­ti­ties wor­den gehou­den in de verwarmde paro­chie­kerk op vrij­dag van 13.30 – 15.30 uur. We repe­te­ren niet elke vrij­dag doch alleen op de vrij­dag voor de eucha­ris­tie­vie­ring van de daarop volgende zon­dag.

Vóór de kerk is een par­keer­gele­gen­heid. In de directe omge­ving, niet ver van de kerk, zijn ook nog moge­lijk­he­den.

Het koor­bestuur is als volgt samen­ge­steld:

  • Dirigent: Ben Niekus - tel: 0299 – 46 37 75 of 06 - 29 34 89 14
  • Voor­zit­ter: Piet Bouwhuis – tel: 020 – 659 51 40 – e-mail: p.bouwhuis@ziggo.nl
  • Se­cre­ta­ris en pen­ning­mees­ter
  • Jan Vermist – tel: 020 – 613 51 89 of 06 – 40 41 68 64 - e-mail: vermist@hetnet.nl

De maan­de­lijkse contributie bedraagt slechts € 5,-

Schroom niet contact met ons op te nemen om ons koor te komen ver­ster­ken. De pa­ro­chie­ge­meen­schap heeft ook uw stem meer dan dringend nodig.

Wij geven u bij het instu­de­ren van de werken voldoende per­soon­lijke onder­steu­ning, zodat u zich snel bij ons thuis zult voelen!